K6_2v.01
LAK7
OH_1
4 foliated nozzles
Demo Casev.01
previous arrow
next arrow

Gaszenie Mgłą Wodną | Mgłowe Urządzenie Gaśnicze

 

Gaszenie Mgłą Wodną, niskociśnieniowy system MUG (Mgłowe Urządzenie Gaśnicze) to innowacyjny, bardzo skuteczny sposób na walkę z zagrożeniem pożarowym. Zwarta budowa i niewielka instalacja w połączeniu z możliwością całkowicie autonomicznego, lokalnego zastosowania, stanowić może doskonałą metodę zwalczania potencjalnych pożarów. Jest też alternatywą dla tradycyjnych systemów gaszeniowych typu tryskaczowego czy zraszaczowego. System może działać w trybie całkowicie automatycznym lub uruchamiany może być poprzez działanie systemów zewnętrznych wykrywczych (np. SAP) albo obsługę. Układy gaszenia mgłą wodną znajdują zastosowanie w ochronie zarówno całych obiektów jak i  pojedynczych pomieszczeń. Co więcej, poszczególnych maszyn czy linii produkcyjnych o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. Instalacja hydrauliczna systemu w czasie dozoru jest sucha, dlatego też może być on stosowany również na zewnątrz budynków. Badania potwierdzają prawidłowość działania do -25°C.

Skontaktuj się z Nami! <<<

Dlaczego gaszenie mgłą wodną?

Jednym z kluczowych zagadnień w walce z pożarami w układach automatycznych jest dobór odpowiedniego środka gaśniczego.

Najbardziej rozpowszechnionym,  najtańszym i obojętnym dla środowiska naturalnego i ludzi, a równocześnie skutecznym środkiem gaśniczym jest woda. W procesie gaszenia wodą najbardziej istotna jest forma strumienia, w jakim woda dostarczana jest do źródła pożaru.

Wieloletnie badania i praktyka wykazują, że najbardziej skuteczną, wymagającą najmniejszych ilości wody metodą jest gaszenie mgłą wodną. Mgłowe Urządzenie Gaśnicze działa właśnie  w oparciu o niskociśnieniową mgłę wodną. Dla zapewnienia lepszej penetracji powierzchni gaszonych oraz zapewnienia filmu izolacyjnego, do wody dodawany jest środek spieniający. Powierzchniowo czynny środek w ilości do 3% objętości wody.

Zalety:

 • gwałtowne  chłodzenie – obieranie ciepła pożaru przez mgłę wodną, bardzo skuteczny efekt gaśniczy
  Na proces ten ma wpływ głównie powierzchnia czynna styku wody z pożarem. Przy dużym rozdrobnieniu kropel (o wielkości 100-400 µm) powierzchnia ta jest wielokrotnie większa niż przy kroplach generowanych przez tradycyjne systemy. Dzięki temu chłodzenie jest bardzo szybkie i skutecznie wpływa na likwidacje pożaru.
 • lokalną redukcję stężenia zawartości tlenu. W wyniku szybkiego parowania i przy tym wielokrotnie zwiększanej objętości w trakcie przemiany wody ze stanu ciekłego w gazowy (ok. 1700 razy), w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia następuje wyparcie powietrza z tlenem, bez którego pożar nie będzie podtrzymywany.
 • rozdzielenie paliwa stałego lub ciekłego od atmosfery zawierającej utleniacz-powietrza i wolne rodniki (zjonizowana atmosfera pożaru) przez pokrycie powierzchni filmem wodnym ze środkiem spieniającym.
 • obniżenie promieniowania cieplnego emitowanego przez źródło pożaru do obszarów jeszcze wolnych od ognia (zmniejszenie ryzyka samozapłonu materiałów palnych).
 • zmniejszenie zadymienia, sadzy – redukcja toksycznych produktów spalania dzięki ich wyparciu przez parę wodną i wchłonięcie (rozpuszczenie) przez krople wody.
 • niewielka ilość wody używanej podczas gaszenia – zużycie ocenia się na 10 krotnie niższe niż np. w instalacji tryskaczowej przy gaszeniu porównywalnych pożarów, w konsekwencji również instalacje i zbiorniki  dużo mniejsze, co wybitnie wpływa na znakomity stosunek efektu do ceny
  Gaszenie Mgłą Wodną
 • minimalizacja strat spowodowanych zalaniem – w tradycyjnych systemach (np., tryskaczowych) często ubocznym efektem gaszenia wodą są straty powstałe w wyniku przeprowadzenia akcji gaśniczej zbyt dużą ilością wody. Zalanie powoduje często większe straty niż sam pożar; w przypadku Gaszenia Mgłą Wodną za pomocą Mgłowego Urządzenia Gaśniczego, mamy do czynienia dużo mniejszą ilością wody, dzięki czemu straty z tytułu zalania w zasadzie nie występują i obiekt, pomieszczenie czy stanowisko może bardzo szybko wrócić do swojej normalnej funkcji.
 • możliwość szybkiego, w zasadzie bez kosztowego powrotu do normalnej pracy dozoru po przeprowadzeniu akcji pożarowej – niskie koszty utrzymania systemu

Budowa i zasada działania

Proponowany niskociśnieniowy system gaszenia mgłą wodną MUG jest nie tylko niezwykle skuteczny, ale również stosunkowo prosty  w budowie i instalacji.

System składa się z zespołów detekcji i sterowania, zasilania wodnego i pneumatyki oraz instalacji rurowej zakończonej dyszami niskociśnieniowymi odpowiedzialnymi za generowanie mgły.


Zespół detekcji i sterowania

Zespół detekcji i sterowania może być wykonany na różne sposoby:


Rurka detekcyjna ciepła – specjalnie dobrana w zakresie materiału i konstrukcji rurka pneumatyczna wypełniona gazem pod ciśnieniem rozłożona w przestrzeni chronionej i podłączona do układu pomiarowo-sterującego. W wyniki wzrostu temperatury podczas pożaru powyżej 100°C rurka ulega przetopieniu, a nagły spadek ciśnienia gazu w jej wnętrzu powoduje uruchomienie akcji gaśniczej. Układ uzupełniony jest o manometry pozwalające kontrolować ciśnienie w liniach dozorowych i jest odporny na powolne spadki ciśnienia powstałe w  wyniku np. uszkodzenia.

Linie dozorowe zbudowane na bazie czujek automatycznych  pożaru (ciepła, dymu lub płomienia), wykonane w układzie koincydencji dwuliniowej (dla zachowania większej pewności działania i odporności systemu na fałszywe alarmy), które podłączone są do centralki automatyki gaszenia. Wykrycie pożaru przez czujki powoduje uruchomienie sygnałów sterujących w centralce i rozpoczęcie akcji gaśniczej. Można zastosować czujki w wykonaniu przeznaczonym do stref zagrożonych wybuchem (Ex). Układ uzupełniony jest o przyciski: „Start gaszenia” pozwalający np. obsłudze stanowiska uruchomić gaszenie mgłą wodną na podstawie wykrytego organoleptycznie  zagrożenia, oraz „Stop gaszenia”, który pozwala zatrzymać akcje na czas weryfikacji i potwierdzenia przez człowieka.


Zespół zasilania wodnego i pneumatyki

Pod względem zasilania wodnego system Mgłowego Urządzenia Gaśniczego może być realizowany w różny sposób w zależności od ilości wody zakładanej do przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej.

Dla mniejszych instalacji stosowane są ciśnieniowe zbiorniki hydroforowe. Stanowią one zarówno zbiornik środka gaśniczego (woda+środek powierzchniowo czynny), jak i źródło energii wynikającej z ciśnienia. Zespół uzupełniany jest o układ armatury towarzyszącej. Pozwala to uruchomienie i prowadzenie akcji gaśniczej oraz monitoring stanu systemu w trybie dozoru. Uzupełnianie wody w zbiorniku (zbiornikach) następuje najczęściej z sieci miejskiej przez serwis.

Dla większych instalacji stosowane są zbiorniki otwarte o odpowiednio dobranej pojemności z układem pompowym (elektrycznym bądź spalinowym). Dodatkowo, osobnym elementem jest zbiornik środka powierzchniowo czynnego z dozownikiem oraz układ sterowania pneumatycznego. Przy takim układzie możliwy jest sekcyjny podział systemu, aby akcja gaśnicza realizowana była jedynie w obszarach objętych zagrożeniem.

Zespół instalacji rurowej oraz dysze to końcowy element systemu. Stosowane są rury stalowe lub polipropylenowe PP. W związku z faktem, że instalacja czasie dozoru nie jest w wypełniona woda, można ją wyprowadzić na zewnątrz budynków. Kluczowym elementem systemu są niskociśnieniowe dysze odpowiedzialne za generowanie mgły. Najczęściej stosowane są dysze typu DMS generujące mgłę o wielkości kropli wody w zakresie 100-350 mikrometrów. Nawet przy spadku ciśnienia w zbiorniku z nominalnych 10-12 Bar, do 4 Bar z upływem czasu akcji gaśniczej (przy instalacji ze zbiornikiem hydroforowym) i kącie 120 stopni. Dostępne są również inne dysze i głowice wielootworowe.

Dobór odpowiedniego rozwiązania prowadzony jest na podstawie indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Sporządzany jest projekt techniczny z obliczeniami hydraulicznymi, na podstawie którego budowana jest instalacja.

Przykłady zastosowań

System gaszenia niskociśnieniową mgła wodną stosowany z powodzeniem w wielu obiektach o bardzo różnych funkcjach.

 • w  przemyśle, np.:
  • fabryki styropianu (gilotyny – cięcie bloków za pomocą drutów oporowych),
  • magazyny paliw, olejów, cieczy palnych
  • linie technologiczne, przemysłowe
  • transformatory ,
  • górnicze agregaty hydrauliczne,
  • taśmociągi w cukrowniach,
  • transportery w kopalniach, elektrociepłowniach, składowiskach biomasy,
  • zbiorniki olejowe w zakładach produkcji transformatorów, wyrobów gumowych,
  • suszarnie drewna, stolarnie, fabryki mebli,
 • w drewnianych, zabytkowych obiektach sakralnych;
 • w obiektach użyteczności publicznej (archiwa, hotele).
 • tunele
 • galerie handlowe
 • przy produkcji pianki
 • magazyny farb i lakierów
 • strefy zagrożone wybuchem EX
 • serwerownie

System Gaszenia Mgłą Wodną MUG  stosowany może być wszędzie tam, gdzie istniejące zagrożenie wymaga szybkiego i  skutecznego przeciwdziałania w razie powstania pożaru!

Skontaktuj się z Nami! <<<

Sprawdź realizacje!<<
VID FireKill<<